Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Ett webbinarium om nya perspektiv på psykiskt lidande – Riksföreningen Kontext

I samband med sitt årsmöte den 17 mars arrangerade Riksföreningen Kontext ett webbinarium med Jonas Lindblom, docent i sociologi vid Mälardalens universitet. Ett webbinarium som på ett tydligt sätt synliggjorde behovet och nödvändigheten av en perspektivförflyttning inom psykiska hälsans område i Sverige. En förflyttning från diagnostisering till kontextualisering av människors problem. Från ett medikaliserande språk till ett språk som beskriver människors faktiska upplevelser, utmaningar och problem. Från synen på människor som hjälplösa patienter till kompetenta medskapare till sitt eget välbefinnande. Från psykofarmaka till relationsbyggande insatser. Från symtomorientering och kortsiktig symtomlindring till orsaks- och lösningsorientering och ett långsiktigt förändringsarbete. Från individualiserande medikaliserad politik till socialt orienterad politik där människor ses i sitt sammanhang.
Vill du vara med och verka för denna perspektivförflyttning? Bli medlem i Riksföreningen Kontext >>