Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

SSRI-exponering under graviditeten kopplad till fördröjd neonatal anpassning hos nyfödda – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2024-02-25

En ny artikel som publicerats i Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition visar att användning av antidepressiva läkemedel (SSRI) i slutet av graviditeten (efter 20 veckor) är kopplad till försenad neonatal anpassning hos nyfödda.

Enligt en nyligen genomförd studie av Marie-Coralie Cornet vid University of California får spädbarn som exponeras för selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) efter 20 veckors graviditet lägre poäng vid Apgar-bedömningen, löper högre risk för andningssvårigheter och remitteras ofta till högre vårdnivåer. Studien visade att högre doser av SSRI är förknippade med större risker för spädbarnet. De SSRI-preparat som oftast kopplas till fördröjd neonatal anpassning är escitalopram och fluoxetin.

Läs hela artikeln >>