Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Unga med psykisk ohälsa behöver inte fler diagnoser och mediciner – Altinget

Altinget, 2024-02-20

Fler psykiatriska diagnoser och mer farmakologiska behandlingar är inte lösningen för att stoppa ungas lidande, skriver flera psykologer, socionomer och psykoterapeuter.

I en debattartikel i Altinget påstår en rad personer verksamma inom bland annat akademi, psykiatri och brukarrörelsen att det är avgörande med en tidig psykiatrisk diagnos. Om så inte sker riskerar det att ”orsaka onödigt lidande och död”.

Stor oenighet om diagnoser

Artikelförfattarna uppger att deras forskning tyder på att endast en av 50 svenska ungdomar som har bipolär sjukdom diagnosticeras. De skriver att ”endast sex till 21 fall av schizofreni diagnosticeras bland ungdomar upp till 18 år i Sverige”. Nu efterlyser de därför ”tidig och korrekt diagnos”.

Redan här väcks en rad frågor hos oss: Vad är en korrekt diagnos? Och hur menar författarna att det ska gå till att ställa en sådan diagnos inom befintligt system? Är de inte införstådda med att det råder stor oenighet vad gäller psykiatriska diagnosers validitet bland såväl forskare som bland praktiker och människor med egen erfarenhet av att ha blivit diagnosticerade?

Läs hela artikeln på nyhetsportalen Altinget >>