Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Amerikanska FDA uppdaterar varningar för ADHD-läkemedel

Amerikanska livs- och läkemedelsverket uppdaterar varningar för ADHD-läkemedel. Detta utifrån de allvarliga risker som är förknippande med läkemedlen när det gäller bland annat felanvändning, missbruk och beroende.

Efter genomgång av aktuella forskningsläget kring centralstimulerande ADHD-läkemedel uppdaterar nu amerikanska livs- och läkemedelsverket, U.S. Food & Drug Administration (FDA), sina varningar gällande preparaten. Myndigheten kräver också att varningstexterna kring preparaten uppdateras och inför även en varningsruta, en så kallad ”boxed warning” som är myndighetens starkaste varning, för läkemedlen.

Missbruk och beroende

För att bemöta de fortsatt omfattande problemen med felanvändning, missbruk, beroende och överdosering av receptbelagda stimulantia kräver FDA att informationen om läkemedlens potentiellt skadliga effekter skärps konsekvent för hela klassen av dessa läkemedel. I myndighetens uppdaterade varningar uppmanas också hälso- och sjukvårdspersonal att noga övervaka patienterna när det gäller tecken och symtom på felaktig användning, missbruk och beroende.

Risker och allvarliga biverkningar

FDA konstaterar också att även om läkemedlen ordineras för att behandla en angiven sjukdom kan deras användning leda till felanvändning eller missbruk. Myndigheten skriver bland annat att de centralstimulerande läkemedlen, liksom andra läkemedel, har biverkningar även om de används korrekt enligt ordinationen.

Som allvarliga biverkningar för receptbelagda stimulantia nämner FDA bland annat hjärtklappning, förhöjt blodtryck, rastlöshet, skakningar, kramper, aggressivitet, panik, förvirring och hallucinationer. Vidare skriver myndigheten att övriga riskerna för receptbelagda stimulantia omfattar bland annat felanvändning och missbruk, missbrukssyndrom och beroende, överdosering och dödsfall.

I Sverige är de vanligaste centralstimulerande läkemedlen Ritalin, Concerta och Elvanse.

Lasse Mattila

 

U.S. Food & Drug Administration. FDA updating warnings to improve safe use of prescription stimulants used to treat ADHD and other conditions: Serious risks with misuse, abuse, addiction, and sharing these drugs. U.S. Food & Drug Administration, 2023-06-13.