Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

The Power Threat Meaning Framework – öppen föreläsning med Dr Lucy Johnstone

2023-03-20

Torsdagen den 13 april kl. 09.00-16.00 arrangerar Marie Cederschiölds Högskola en öppen föreläsning med Dr. Lucy Johnstone, en av huvudförfattarna till brittiska psykologförbundets alternativ till diagnosmanualerna ICD och DSM, The Power Threat Meaning Framework (PTMF).

The Power Threat Meaning Framework (PTMF) är ett nytt perspektiv på varför människor upplever en rad former av lidande, förvirring, rädsla, förtvivlan och oroligt eller besvärande beteende. Det är ett alternativ till de mer traditionella modellerna av psykiatrisk diagnostik.

PTMF sammanfattar och integrerar evidens för vilken roll olika typer av makt spelar i människors liv; de typer av hot som maktmissbruk utgör samt de sätt vi människor har lärt oss att reagera på hot. I traditionell mental hälsa kallas dessa reaktioner på hot ofta för symptom.

PTMF belyser hur vi förstår dessa svåra upplevelser, och hur budskap från samhället i stort kan öka våra känslor av skam, självbeskyllning, isolering, rädsla och skuld.

De viktigaste aspekterna av PTMF sammanfattas i dessa frågor, som kan gälla individer, familjer eller sociala grupper:

  • ”Vad har hänt dig” (Hur fungerar Power i ditt liv?)
  • ”Hur påverkade det dig” (Vilka slags hot utgör detta?)
  • ”Vad fick det för mening och innebörd” (Vad är meningen med dessa situationer och upplevelser för dig?)
  • ”Vad behövde du göra för att överleva” (Vilken typ av hotsvar använder du?)

Dessutom hjälper de två frågorna nedan oss att fundera över vilka färdigheter och resurser människor kan ha, och hur vi kan sammanfoga dessa idéer och svar till en personlig berättelse och ett narrativ:

  • ”Vilka är dina styrkor” (Vilken tillgång till Power-resurser har du?)
  • ”Vad är din historia” (Hur hänger allt detta ihop?)

Föreläsningen sker på engelska.

För mer information och anmälan, se Marie Cederschiöld Högskolas hemsida >>