Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Vi söker flera att delta i arbetet med artikelserie om patienträttigheter i Sverige – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2022-03-13

Som ett av våra många medlemsinitiativ har vi under senaste månaderna arbetat med en artikelserie gällande patienträttigheter i Sverige. Syftet med arbetet ar att uppmärksamma patienträttigheterna ur olika synvinklar och att förstärka hjälpsökandes position i både vården och i samhället. Nu söker vi flera som vi delta i arbetet.

Tanken är att artikelserien ska ta upp temat ur olika synvinklar, bl.a. genom;

  • Ett faktaunderlag baserat på patientnämndernas ärenderegistrering avseende psykiatri. Vi har under de gångna månaderna inhämtat underlag från landets samtliga patientnämnder när det gäller inkomna synpunkter och klagomål inom psykiatrins område. Vi vill med en övergripande redogörelse av statistik gällande antalet och typer av ärenden redogöra för hur vården upplevs av hjälpsökande samt hur vårdgivarna hanterar inkomna synpunkter och klagomål i sitt systematiska kvalitetsarbete.
  • Intervju/er med juridiskt sakkunniga, yrkesverksamma inom psykiatrin, samt personer med egen upplevd erfarenhet av psykiatrin.
  • Översyn och redovisning av aktuell lagstiftning, såsom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientlagen och Patientsäkerhetslagen, i syfte att visa hur lagstiftningen ser ut och vilka möjligheter som finns att inom ramen gällande lagstiftning förstärka patienträttighetsperspektivet i Sverige.

Läs mer på FAP:s hemsida >>

Bild på grupp av människor som samtalar.