Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Idag har vi lämnat in vårt remissvar på regeringens slutbetänkande Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78) – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2022-02-03

Idag har vi lämnat in vårt remissvar på regeringens slutbetänkande Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78). Du kan läsa remissvaret i sin helhet nedan.

******

Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se
s.fs@regeringskansliet.se

Remissvar: Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (S2021/06815)

Härmed önskar vi att lämna vårt remissvar på slutbetänkandet Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (S2021/06815).

Kunskapssynen gällande psykisk ohälsa

Det vi utifrån våra samlade erfarenheter och kunskaper vill föra fram i fortsatta arbetet med god och nära vård vid barns och ungas psykiska ohälsa är framför allt behovet av en översyn av rådande kunskapssynen gällande psykisk ohälsa. Ett behov som även FN uppmanar sina medlemsländer till inom just området för psykisk hälsa/ohälsa, [i] liksom Världshälsoorganisationen WHO i sin 2021 lanserade vägledning för personcentrerad och rättighetsbaserad vård vid psykisk ohälsa. [ii] Som nämns i regeringens tidigare tilläggsdirektiv (Dir 2019:49) för utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) finns det idag ingen tydlig definition av begreppet psykisk ohälsa. Dock kan vi i dagens kliniska praktik, liksom i ansvariga myndigheters definitioner och nationella riktlinjer för behandling av psykisk ohälsa, se en stor dominans av ett biomedicinskt perspektiv i förståelsen och vid behandlingen av psykisk ohälsa. Ett perspektiv som ofta både individualiserar och patologiserar de symtom som idag omfattas av begreppet psykisk ohälsa, och som inte alltför sällan också leder till olika psykiatriska diagnoser.

Det vi önskar se i fortsatta arbetet med god och nära vård vid barns och ungas psykiska ohälsa är att…

Läs hela remissvaret på FAP:s hemsida här.