Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Att ta sig ur en neuropsykiatrisk återvändsgränd – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-01-08

Av Lars Lundström

Inom psykiatrin hävdas att ADHD är ett medfött biologiskt problem ”Det finns inga belägg för att psykosociala faktorer såsom dålig uppfostran, brister i familjefunktion, stress, traumatiska händelser, miljöfaktorer eller dylikt skulle kunna förklara uppkomsten av adhd.” (Information Uppsala Landsting)

Mot denna uppfattning hävdas att barnets psykosociala omgivning har avgörande betydelse. Följaktligen är det inte vetenskapligt försvarbart att kalla AD/HD för ett ”neuropsykiatriskt funktionshinder”

Socialstyrelsen har noterat att barn födda senare på året har betydligt högre risk/chans att få ADHD-diagnos jämfört med barn födda tidigt på året. Samma mönster i läkemedelsregistret: Fler pojkar som är födda årets sista månad får medicin mot ADHD jämfört de som är födda första halvåret.

Resultaten från läsundersökning av alla barn på södra Gotland: Lägst läsförståelse i årskurs 6 har nio pojkar och en flicka. Alla födda sista halvåret.

”Vi håller med Lars Lundström om att behovsanpassad undervisning skulle kunna hjälpa en stor del av dessa barn som idag behandlas med läkemedel men då skolan inte har tillräckligt med personal för att göra dessa anpassningar blir problemet medicinskt.”

Läs hela artikeln här.