Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Sjukt eller unikt intelligent? – om synen på våra mänskliga egenskaper

Sjukt eller unikt intelligent? – om synen på våra mänskliga egenskaper

Sjukt eller unikt intelligent? Läste för en tid sen om en studie som hade utforskat kopplingen mellan bipolaritet och kreativitet. Studien hade konstaterat att det finns en koppling mellan dessa två fenomen, vilket får mig bl.a. att reflektera kring hur vi ser på och benämner våra olika mänskliga färdigheter och kvalitéer. Kom i sammanhanget även osökt att tänka på min första bok, Att förebygga livslångt utanförskap, där jag bl.a. skriver om våra multipla intelligenser presenterade av bl.a. Howard Gardner och Daniel Goleman. Intelligenser som bl.a. innehåller visuell/spatial intelligens *, som ofta är kännetecknande för människor med sinne för bild, form, konst och andra kreativa uttryck (och som ofta återfinns hos bl.a. konstnärer och andra kreativa skapare av olika slag).

Reflekterar över hur vi, och framförallt den biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosynen, ofta patologiserar våra olika mänskliga egenskaper, och hur detta påverkar vårt bemötande av människor. Hur detta sjukförklarande av egentligen friska mänskliga egenskaper påverkar både tolkningen och behandlingen av de symtom som vi idag betecknar som psykisk ohälsa.

Med tanke på att vi alla har våra olika färdigheter och egenskaper, och därmed också kan sägas vara intelligenta på olika sätt, behöver vi bredda vår syn på människan om vi ska kunna vända på den negativa utvecklingen av den diagnosticerade psykisk ohälsan. Vi behöver även, liksom i en del andra kulturer, förstå att våra olika färdigheter kan ta sig i uttryck på olika sätt, även ibland ”från normen avvikande”, och istället börja värdesätta dessa olikheter. Vi behöver börja titta på våra normer och på de strukturella aspekterna av psykisk ohälsan, och på det samspel mellan individ och normer som inte alltför sällan resulterar i psykiatriska diagnoser (med ofta efterföljande kontraproduktiv behandling).

Tänker även i mitt stilla sinne vad det är för intressen som driver, reproducerar och upprätthåller den biomedicinska, bevisligen kontraproduktiva, människosynen, men detta får bli ett tema för ett annat inlägg i debatten.

Lasse

 

* Bland de övriga av Gardner och Goleman nämnda intelligenser finns bl.a. logisk/matematisk intelligens, kroppslig/kinestetisk intelligens, intuitiv intelligens, ”natur-intelligens”, språklig/lingvistisk intelligens, musikalisk intelligens, interpersonell/social intelligens, intrapersonell intelligens, existentiell intelligens och emotionell intelligens.

 

#psykiskohälsa #intelligens #återhämtning