Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Esketamin får ny indikation på svag grund – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-11-29

Läkartidningen 2021-11-22: Enligt Fass är esketamin i form av nässprej (Spravato), i kombination med SSRI eller SNRI, indicerat för vuxna med behandlingsresistent depression som inte svarat på minst två olika behandlingar med antidepressiva läkemedel.

NT-rådet (regionernas samverkansmodell för läkemedel) publicerade i slutet av juni 2021 ytterligare en indikation [1]. Rådet rekommenderar esketamin även vid »psykiatriska nödsituationer«. Denna nya indikation har förts ut av producenten Janssen i annonser i tidskrifterna Svensk psykiatri, Sjukhusläkaren och Läkartidningen.

NT-rådet anger att en psykiatrisk nödsituation innefattar att: »Patienten skall ha svår depression. Patienten skall ha självmordstankar med avsikt att agera eller självmordsplaner. Det skall föreligga ett akut behov av snabb antidepressiv effekt.« I reklamen för esketamin-spray i USA anger dock Janssen att »It is not known if SPRAVATO is safe and effective for use in preventing suicide or in reducing suicidal thoughts or actions« [2]. Detta finns inte med i den svenska reklamen.

Läs hela artikeln här.