Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Känslor är inte sjukdomar – FAP undertecknar ERNI-deklarationen – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-10-29

ERNI-deklarationen (Emotions aRe Not Illnesses) bygger på idén om att lidande inte är liktydigt med sjukdom, dysfunktion, dysreglering eller kemisk obalans. Nu har FAP undertecknat deklarationen för att visa sin sympati för deklarationens perspektiv som ett bland flera sätt att förstå psykiskt lidande på.

Genom att underteckna deklarationen stöder FAP ett narrativt och kontextuellt förhållningssätt till lidande, ett synsätt som ger människor möjligheten att koppla samman livshändelser/situationer och de många olika sätt på vilket lidandet kan komma till uttryck. Som undertecknare av deklarationen ser vi också att meningsskapandet utifrån lidandet kan (och bör) göras och att vår förståelse inte är beroende av de ovetenskapliga berättelserna om avvikelser från normen.

Du finner ERNI-deklarationen i sin helhet på svenska här. Genom länken har du även möjlighet att underteckna deklarationen om även du sympatiserar med dess innehåll.

Läs nyheten i original på FAP:s hemsida här.