Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

”Överdrivna” screeningformulär: ohjälpliga, ineffektiva och potentiellt skadliga – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-07-08

Av Peter Simons

Vissa patienter fick mer än 100 frågeformulär för screening när de gick till sin läkare, rapporterar forskarna.

En ny studie iJAMA Internal Medicine visar att mer än en tredjedel (34,9 %) av alla screeningformulär som används är ”överdrivna”. Forskarna definierade ”överdriven screening” som screeningar som sker oftare än vad riktlinjerna rekommenderar (vanligtvis årligen).

”Federala finansiärer (i USA, red. anm.) och försäkringsbolag ger ofta ekonomiska incitament för vårdpersonal att utföra standardiserade screeningformulär”, skriver forskarna, vilket ”kan leda till överanvändning av dessa screeningverktyg, vilket skapar en onödig börda för patienter och primärvårdsläkare och minskar effektiviteten i den kliniska verksamheten”.

Forskningen leddes av Jodi Simon på Alliance Chicago och inkluderade forskare från Heartland Health Centers, Northwestern University och American Medical Association.

Riktlinjer från Kanada och Storbritannien rekommenderar inte alls screening för psykosociala upplevelser, som depression och missbruk, eftersom de erkänner att det inte finns några bevis för att screening leder till bättre resultat i dessa fall. I de amerikanska riktlinjerna förespråkas dock screening för sådana upplevelser, trots att det saknas bevis för användandet.

Screening har också kritiserats för att skapa problem genom att felaktigt identifiera och sjukförklara friska människor som har ett problem, vilket leder till onödig behandling och slöseri med resurser eftersom screening oftast identifierar människor som har mycket milda former av lidande som sannolikt kommer att förbättras av sig själva utan ytterligare behandling.

Läs hela artikeln här.