Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Lunchseminarium i Sveriges Riksdag – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-03-25

Idag medverkade vi, genom undertecknad, i lunchseminarium i Sveriges Riksdag. Temat för seminariet var ”Möjligheter till ökad bredd inom vård av deprimerade”. För inbjudan till seminariet stod Barbro Westerholm (L) och Karin Rågsjö (V).

Idag står nästan 1,1 miljoner svenskar på antidepressiva läkemedel, samtidigt som andelen sjukskrivna med psykiatrisk diagnos ökar kraftigt. Användningen är som högst bland årsrika människor medan den snabbaste ökningen av antidepressiva ses hos barn/ungdomar. Bland teman som behandlades under seminariet fanns barn- och ungdomspsykiatrins utmaningar och möjligheter, nedtrappning av psykofarmaka samt positiva exempel från Norge när det gäller medicinfri psykiatrisk vård. Diskussionerna under seminariet handlade även om den kraftigt ökande förskrivningen av psykofarmaka till både barn och årsrika personer och om behovet av bredare utbud av behandlingsalternativ samt av verklig valfrihet när det gäller behandlingsalternativen vid psykisk ohälsa.

Det som vi lyfte upp särskilt i efterföljande diskussionen var bl.a. just behovet av ett brett utbud av behandlingsalternativ samt var och ens rätt att välja behandling. Vi lyfte även upp vikten av tillgängliggörandet av olika psykosociala terapier, såsom psykoterapi, bildterapi, musikterapi och djur- och naturunderstödda terapier för såväl barn, ungdomar som vuxna. Vi nämnde också de positiva exemplen som finns i våra grannländer och då bl.a. i Norge där offentliga vården är skyldiga att erbjuda medicinfri psykiatrisk vård för den som önskar, samt i Tyskland och Finland där man har rätt till statligt subventionerad psykoterapi.

Vi tog även upp de studier som finns gjorda i både Norge och internationellt om patienters egna önskemål om val av behandling. Studier som visar att majoriteten av de hjälpsökande hade valt ett medicinfritt behandlingsalternativ om sådant alternativ hade funnits. Slutsatser som även visas av den enkätundersökning som vi genomför inför vår planerade konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” lördagen den 18 september 2021 i Stockholm.

Vi ser fram emot att få delta i fortsatta diskussionerna om skapandet av det breda utbudet av behandlingsalternativ och det verkliga valfrihet gällande behandlingsalternativen som idag saknas i Sverige.

Lasse Mattila
Ordförande
Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Läs originalartikeln här.