Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vill du delta i arbete med artikelserie med teman patienträttigheter och införandet av en patienträttighetslag i Sverige? – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2020-10-21

Efter ett medlemsinitiativ planerar vi att genomföra en artikelserie med patienträttigheter och särskilt patienträttighetslag, och införande av sådan lag i Sverige som övergripande tema. Tanken är att i flera artiklar uppmärksamma temat ur olika synvinklar, t.ex. genom;

* Ett faktaunderlag baserat på patientnämndernas ärenderegistrering avseende psykiatri. Faktaunderlaget ska visa både på ren statistik i antal ärenden, typer av ärenden osv., men även hur olika vårdgivare svarat på inkomna ärenden och vad som skett i ärendena. Underlagen ska gå att begära ut direkt från patientnämnderna och finns även till del redan sökbart och öppet på nätet.

* Intervju/er med juridisk kompetens inom vårdfrågor, yrkesverksamma inom psykiatrin, samt personer med egen upplevd erfarenhet av psykiatrin.

* Översyn av aktuell lagstiftning, såsom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientlagen och Patientsäkerhetslagen.

Vill du vara med i arbetet?

Vi söker nu dig som på ett eller annat sätt vill vara med i arbetet med artikelserien. Det kan t.ex. handla om att begära in och/eller gå igenom patientnämndernas ärendeförteckningar och för att sammanfatta ärendebeskrivningarna.

Inspiration

Nedan två länkar som inspiration inför arbetet med artikelserien.

* Artikel i Dagens Medicin som behandlar just att patienträttighetslag saknas i Sverige.

* Ett exempel på ärendeförteckning från patientnämnden Region Stockholm.

För intresseanmälan och mer information

Vill du veta mer om planerade artikelserien eller om möjliga sätt att bidra, kontakta Ann-Cathrine Persson på anncathrinepersson@gmail.com.

Du finner nyheten som en PDF-fil här.

Du kan läsa artikeln i original på FAP:s hemsida här.