Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Motbevisad teori om kemisk obalans leder till sämre behandlingsutfall vid depression – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2020-09-14

Av Ana Florence, PhD, 2020-08-04. Översättning av Ann-Cathrine Persson.

En ny studie visar att biologiska förklaringsmodeller till depression, däribland den motbevisade teorin kring ”kemisk obalans”, leder till låga förväntningar om förbättrat mående och till fler depressiva symtom efter behandling.

En ny studie, publicerad i ”Journal of Affective Disorders”, visade att de patienter som trodde att kemisk obalans i hjärnan var orsaken till depression fick sämre resultat av sin behandling. Studien leddes av Hans S. Schroder, postdoktor och kliniker vid Harvard Department of Psychiatry.

Resultatet av studien, med ett urval om 279 personer som deltog i ett omfattande program för kognitiv hälsa, visade att tilltron till teorin om kemisk obalans som skäl till depression var knutet till lägre förväntningar på behandlingen samt att behandlingens trovärdighet uppfattades som lägre.

Dessutom fann forskarna att tron på biologiska orsaker till depression var ett predikativ för fler depressiva symptom i slutet av behandlingen. Schroder och hans kollegor skriver:

”Våra forskningsfynd ligger i linje med samlad evidens om att övertygelse kring biogenetiska skäl, likt tron på den kemiska obalansen, är kopplat till lägre förväntningar på ett förbättrat mående, speciellt bland de som har de mest besvärande symptomen.”

Många olika förklaringar kring skälen till känslomässigt lidande har föreslagits. På senare år har den psykosociala modellen, som betonar förhållandet mellan miljö och personlighetsdrag, blivit allmänt vedertagen. Dock fortsätter biologiska förklaringsmodeller att dominera och stöds av både professionella såväl som tjänsteanvändare.

Läs hela artikeln här.