Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Unik vägledning lyfter upp medicinfria interventioner vid psykos – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2020-07-24

Utifrån faktumet att de långsiktiga utfallen av medicinfri behandling vid psykos är betydligt bättre än de farmakologiska behandlingarna har nu organisationen Hvite Ørn i Norge tagit fram en vägledning för medicinfria vägar för återhämtning från psykos.

Vägledningen, som är skapad av människor med egen erfarenhetskompetens, syftar till att öka kunskapen om psykoser som fenomen och om hur man kan bemöta och behandla psykoser. Ingången i vägledningen är ett medicinfritt alternativ till dagens dominerande farmakologiska modell för både förståelse och behandling av psykoser.

Primära målgruppen för vägledningen är människor som lider eller har egen erfarenhet av psykoser samt deras familjer och anhöriga. Vägledningen kan dock med fördel även användas yrkesverksamma inom vården och psykiatrin samt av politiker och andra beslutsfattare.

Medicinfria verktyg vid psykos

När det gäller vägledningens innehåll består denna bl.a. av olika sätt att se på och förstå psykoser, vilka begränsningar dagens diagnosmanualer har i förståelsen och behandlingen av psykoser, samt olika (medicinfria) verktyg till att förebygga och hantera psykosernas begränsande och problemskapande symtom. Vägledningen innehåller även ett flertal fallbeskrivningar och personliga berättelser om återhämtning och om olika medicinfria interventioner vid psykos.

Du finner vägledningen i sin helhet på Hvite Ørns hemsida här.

Denna artikel finner du i original på Föreningen Alternativ till Psykofarmakas hemsida här.