Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

6 råd för personlig återhämtning från psykisk ohälsa

Om klinisk, evidensbaserad resp. personlig återhämtning från psykisk ohälsa.

Jag har under de senaste åren erfarit att läkare, forskare, och vårdsökande ofta har olika perspektiv på återhämtning från det vi idag kallar för psykisk ohälsa. Medan yrkesverksamma inom bl.a. psykiatrin inte alltför sällan fokuserar på klinisk återhämtning i form av symtomlindring, har forskarna ofta fokus i den evidensbaserade återhämtningen och i att hitta ”vetenskapliga bevis” för att olika interventioner fungerar. Även om många av de som jag mött som lidit av psykisk ohälsa kunnat värdesätta både symtomlindringen och den vetenskapliga evidensen, har fokuset hos dem snarare legat på den personliga återhämtningen. En återhämtning som ofta varit mycket mer än bara avsaknad av psykiska eller känslomässiga symtom. Snarare har återhämtningen för dem handlat om en personlig förändringsprocess och ett personligt välmående oavsett behandlingsinsats. Om självkänsla, självförtroende, om en känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron, samt om fungerande nära relationer.

Personlig återhämtning från psykisk ohälsa sker sällan över en natt. Återhämtningen är ofta både hårt och målmedvetet arbete som inte sällan pågår i månader eller år. Vill du eller någon du känner påbörja resan för en personlig återhämtning kan följande rekommendationer av Craig Warner, vara en hjälp på vägen;

1. Sök efter personlig återhämtning

Skapa mening och positiva relationer, samt hållbara strategier för symtomlindring.

2. Förvänta dig personlig återhämtning

Positiva förväntningar påverkar resultaten av dina ansträngningar och motiverar i hårda arbetet för återhämtningen.

3. Se bortom psykofarmaka

Psykofarmaka kan i allra bästa fall bidra till viss akut symtomlindring, men kan aldrig skapa personlig återhämtning. Medicinfria behandlingsalternativ är en nödvändighet för personlig återhämtning.

4. Äg processen

Ingen kan skapa återhämtning åt oss. Vi behöver acceptera vårt personliga ansvar för både vårt välbefinnande och för de många val på vägen som återhämtningen innebär.

5. Acceptera hjälp

Involvera professionella som har kunskap om och kompetens inom personlig återhämtning, och som har bevisad förmåga att bidra till en sådan. Involvera även nära och kära som kan vara till stöd.

6. Ta ett steg i taget

Återhämtning är en process. Ta steg framåt, om så små, varje dag. Prova nya saker. Experimentera. Vinn självförtroende i varje steg du tar.

Varje upptäcktsfärd börjar i ett första steg

Personlig återhämtning är ofta en resa som innehåller många val och utmaningar. Den innehåller ofta förvirring, osäkerhet och misstag (som ju är både naturliga och ofrånkomliga delar i varje utvecklingsprocess). Men resan leder också till personlig utveckling och ökad egenmakt i tillvaron. Den leder till ökad livskvalité och till hållbart välmående, även i tider då livets utmaningar gör sig påminda.

Lasse

#psykiskohälsa #återhämtning