Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Till dig som möter eller lever i hedersrelaterat våld och förtryck

Det sker uppskattningsvis 5 hedersmord i Sverige varje år [1]. Omkring 70 000 ungdomar i Sverige lever med begränsningar i valet av partner. Av dessa lever 8 500 i riskzonen för att bli bortgifta mot sin vilja [2]. Omkring 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan vara könsstympade. Av dessa är 7 000 under 18 år [3]. Samtidigt som hedersrelaterade brottsligheten ökar är mörkertalen för hedersvåldet och förtrycket stora.

Det var ett mycket specifikt ögonblick som på ett brutalt sätt öppnade mina ögon för hedersförtrycket och dess uttryck och konsekvenser. Detta ögonblick inträffade tidigt på morgonen tisdagen den 22 januari 2002. Det var då jag blev jag väckt av ett tidigt telefonsamtal från en kurskamrat som berättade att en av våra studiekamrater, Fadime, hade blivit mördad under föregående kväll. Gärningsmannen för dådet visade sig vara Fadimes egen far, som inte accepterade att Fadime ville följa sina drömmar och leva sitt liv som en självständig individ i vårt samhälle.

Dessvärre är inte Fadimes öde någon unik engångsföreteelse när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Årligen mördas 5 personer i ”hederns” namn i Sverige, samtidigt som tiotusentals barn och unga lever under hedersförtrycket och är utsatt för dess olika uttryck.

Ett samhällsproblem med stora mörkertal

Hedersvåld och förtryck drabbar såväl flickor och pojkar som kvinnor och män, och är ett samhällsproblem med stora mörkertal och med stora konsekvenser för de utsatta. Utsattheten, som bl.a. kan ta sig i uttryck i form av fysiskt, psykiskt, känslomässigt, sexuellt, socialt och/eller materiellt/ekonomiskt våld och förtryck, begränsar ofta kraftigt eller helt den utsattes möjligheter och rätt till ett eget självständigt liv. Utsattheten kan i vardagen handla om barnäktenskap och tvångsäktenskap, barn och unga som förs utomlands, grovt fysiskt våld, allvarligt psykiskt våld och hot, omfattande kontroll och begränsningar i den utsattas vardag och liv, samt olika konsekvenser av könsstympning eller oro för att någon ska könsstympas.

Råd och stöd till dig som kommer i kontakt med hedersvåld och förtryck

År 2005 fick Länsstyrelsen i Östergötland ett uppdrag av regeringen att genom olika regionala och nationella insatser motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Som ett resultat av detta arbete skapades www.hedersförtryck.se, en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck [4]. På sidan finner du bl.a. information och statistik om hedersförtryck som fenomen, tips och råd i arbetet mot hedersförtryck, samt information om olika utbildningsinsatser för ökad medvetenhet kring hedersförtryck och dess olika uttryck.

På sidan finns också en särskilt riktad information till yrkesverksamma inom följande verksamheter:

 • Skola
  Hur kan skolan arbeta, att vara uppmärksam på, främjande och förebyggande arbete, samverkan, kontakt med föräldrar/vårdnadshavare, skolavbrott i förhållande till hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Socialtjänst
  Socialtjänstens ansvar, anmälan och ansökan till socialtjänsten, utredning, insatser, placering av barn och unga samt skyddat boende för myndiga personer, uppföljning av insatser.
 • Hälso- och sjukvård
  Hälso- och sjukvårdens ansvar, att uppmärksamma och upptäcka våldsutsatthet, de utsattas behov och hälso- och sjukvårdens åtgärder, ungdomsmottagningar och elevhälsan.
 • Polis och åklagare
  Grundprinciper, förhör med barn, hot- och riskbedömning, läkarundersökning, samverkan, tidigare polisanmälningar och rättsfall, handböcker att tillgå från åklagarmyndigheten.

Nationell stödtelefon till yrkesverksamma och ideellt engagerade

Utifrån de stora behov av råd, stöd och vägledning som finns hos yrkesverksamma inom olika samhällsområden i frågor kring hedersvåld och förtryck har Länsstyrelsen i Östergötland upprättat en nationell stödtelefon till just yrkesverksamma och ideellt engagerade. Stödtelefonen, som nås på nummer 010-223 57 60 och vars öppettider är helgfria vardagar mellan kl. 09.00-16.00, är en kompletterande resurs till de insatser och resurser som finns lokalt och regionalt runt om i landet.

Stödtelefonen är till för dig som behöver råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och/eller könsstympning.

Har du eller någon du känner blivit utsatt för hedersvåld eller förtryck?

Har du eller någon du känner blivit utsatt för någon form av hedersvåld eller förtryck, vänd dig till din skolpersonal, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, eller polisen där du bor. Du kan även kontakta en tjej-, kvinno- eller mansjour, eller någon av de stödorganisationer som arbetar med frågor kring hedersvåld och förtryck (se lista nedan). Vid en akut situation eller ett pågående brott, ring polisen på 112. Mer information om vilket stöd som finns kan du finna på www.hedersförtryck.se.

Nyheten om mordet på Fadime Sahindal spred sig som en löpeld över landet. Medan Mittuniversitetet i Östersund där vi studerade höll en minnesstund för Fadime, satt jag hemma och skrev låten ”Låt elden få brinna” för att hedra Fadime, och för att synliggöra den utsatthet som finns mitt i bland oss, och som visat sig vara större än vi någonsin velat acceptera. Men det finns hopp och vi kan göra skillnad. Tillsammans.

Lasse Mattila

 1. Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime, 2017.
 2. Gift mot sin vilja. Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor), 2008.
 3. Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning – en uppskattning av antalet. Socialstyrelsen, 2015.
 4. Hedersförtryck.se

Stödorganisationer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsofferjouren – Organiserar cirka hundra lokala brottsofferjourer som ger information, hjälp och stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen.

Elektra / Fryshuset – Elektra är en feministisk och antirasistisk organisation som bekämpar hedersförtryck.

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime – Arbetar med att hjälpa utsatta invandrarkvinnor och -flickor, genom att informera dem om deras rättigheter och möjligheter till hjälp från svenska samhället. Arbetar också med rådgivning.

RFSL / Hedersrelaterat våld p.g.a. sexuell läggning – Information, kunskap och stöd till unga HBT-personer i Sverige och som är utsatta för hedersrelaterat våld.

Kvinnofridslinjen – Nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även för anhöriga eller vänner. Gratis och öppet dygnet runt.

Rädda Barnen / Kärleken är fri – Rädda Barnens värderingar bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Linna-mottagningen – Erbjuder stöd och skydd till tjejer och killar 13-25 år utsatta för hedersrelaterat förtryck, hot och våld.

Nationell tjejjoursportal – Webbsida där unga tjejer kan få stöd, ställa frågor och komma i kontakt med en tjejjour.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer – Organiserar cirka hundra lokala kvinno- och tjejjourer som ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn.

Rädda Barnen / Dina Rättigheter – Informationssida för elever i grundskola och gymnasium.

Somaya kvinno- och tjejjour – Erbjuder skydd, stöd, råd, information och hjälp till självhjälp till kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld, hot, övergrepp och kränkningar i nära relation. Arbetar mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

TRIS-tjejers rätt i samhället – Arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. De som arbetar på TRIS har flera års erfarenhet samt spetskompetens att arbeta med målgruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

UKV – Unga Kvinnors Värn – Unga Kvinnors Värn är en stiftelse som driver psykosocial stödverksamhet i form av skyddat boende och träningslägenheter för unga kvinnor – 18 och 30 år med begränsningen inga barn och inget missbruk – som utsatts för våld och hot. UKV har specialkompetens inom hedersrelaterad våldsproblematik och människohandel.

Unizon – Samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

Källa: www.hedersförtryck.se