Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Du och jag

Förbjud förskrivningen av SSRI till barn och unga

Förskrivningen av antidepressiva (SSRI) till barn har ökat explosionsartat i Sverige under de senaste åren. Bara under 2016 skrevs närmare 100 000 recept till barn och unga mellan 5 och 19 år, en fördubbling på åtta år. Snabbaste är ökningen av förskrivningarna till pojkar och flickor i låg- och mellanstadieålder, medan förskrivningen till barn mellan 5 och 9 år ökat fyrfaldigt under de senaste åren.

Jag har arbetat med barn och unga i utsatta livssituationer i över 20 år, och har under de senaste åren från nära håll bevittnat skadeeffekterna av det överdrivna användandet av psykofarmaka för denna målgrupp.

Samtidigt som förskrivningen av SSRI ökar lavinartat är skadeeffekterna av SSRI till barn och unga väldokumenterade. Till dessa kan bl.a. räknas flerfaldig ökning av självmordsrisk, ångest, aggressivitet, panikattacker, våldsamt beteende, kronisk depression, akatasi, sömnlöshet och hjärnskador.

Ser vi på oberoende studier samt övrig dokumentation kring just antidepressiva läkemedel kan vi bl.a. konstatera följande:

  • SSRI är ineffektiva för såväl lindrig som måttlig och allvarlig depression.
  • SSRI fungerar inte på barn och tonåringar.
  • SSRI kan orsaka våldsamt beteende, särskilt hos barn och unga.
  • Antidepressiva skyddar inte mot självmord, de orsakar självmord.
  • Användning av antidepressiva fördubblar antalet självmordsförsök.
  • Risken för självmord ökar 3 till 4 gånger efter påbörjad behandling med SSRI (svensk studie).
  • Antidepressiva mediciner varken botar eller förebygger depressioner – de orsakar sådana. De är aktivt beroendeframkallande när de används under lång tid.
  • Läkemedlen framkallar ”kronisk depression” (tardiv dysfori).
  • SSRI skadar allvarligt normal utveckling.
  • SSRI kan orsaka kroniska hjärnskador.

Förekomsten av biverkningarna, som dessutom är kraftigt underrapporterade, gör att SSRI toppar listan över negativa biverkningar bland mediciner. Samtidigt listar världshälsoorganisationen WHO SSRI bland de 30 mest beroendeframkallande läkemedlen i världen.

När det gäller förskrivningen av SSRI i Sverige har denna inte enbart ökat flerfaldigt i omfattning utan även sjunkit ner i åldrarna. Att vi i Sverige 2017 har barn mellan 0-4 år som fått SSRI utskrivet är enligt min mening skandalöst. Med tanke på de biverkningar (som bl.a. går att läsa om i bipacksedlarna för resp. preparat) och de skador som SSRI orsakar borde förskrivningen av preparaten till barn och unga vara förbjuden, så som all övrig misshandel av barn.

Lasse Mattila