Handledning och konsultstöd

Jag hjälper aktörer inom såväl offentlig, privat som ideell sektor att utveckla och kvalitetssäkra sina verksamheter. Detta gör jag bl.a. inom följande områden:

Handledning

 • Individ
 • Grupp

Nätverksarbete

 • Planering och genomförande av nätverksmöten
 • Utvärdering & uppföljning

Processledning, resultatstyrning

 • Nulägesanalys
 • Målformulering
 • Handlingsplan & uppföljning

Organisations- och verksamhetsutveckling

 • Kartläggning/genomlysning/utredning
 • Analys och åtgärdsförslag
 • Uppföljning

Socioekonomisk styrning och ledning

 • Socioekonomisk analys av verksamheten
 • Strategisk effektivitet
 • Styrning, ledning, uppföljning