Handledning och processtöd

Spotify

Med kvalificerad handledning skapas ett kreativt rum för professionell och personlig utveckling för bl.a. socialsekreterare, skolpersonal, familjehem och andra som i sin vardag möter barn och unga.

Handledningen kan ske individuellt eller i grupp och omfatta såväl ärende-, process- som metodhandledning. Handledningen har en systemteoretisk utgångspunkt och syftar till att formulera, stärka och utveckla existerande kunskaper och färdigheter.

Jag är utbildad handledare inom psykosocialt arbete samt utbildad nätverksledare, och hjälper aktörer inom såväl offentlig, privat som ideell sektor.

Handledning

  • Individ
  • Grupp

Nätverksarbete

  • Planering och genomförande av nätverksmöten
  • Utvärdering & uppföljning

Organisations- och verksamhetsutveckling

  • Kartläggning/genomlysning/utredning
  • Socioekonomisk analys och åtgärdsförslag
  • Uppföljning
Spotify