Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Föreläsningar

Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

I mina föreläsningar vill jag inspirera, utmana och ge praktiska verktyg i hanteringen och bemötandet av det vi idag kallar för psykisk ohälsa och dess olika symtom. Föreläsningarna vänder sig till alla som i sin vardag kommer i kontakt med och berörs av psykisk ohälsa, från barn och unga till vuxna. 

Målgrupper

– Personal inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård
– Föräldrar och andra viktiga vuxna
– Politiker och andra beslutsfattare
– Barn och ungdomar

 

Föreläsningar

Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning från psykisk ohälsa 

Vad är det som orsakar psykisk ohälsa och hur kan vi främja psykisk hälsa i både våra egna och i andras liv? Förskrivningen av psykofarmaka till barn, unga och vuxna har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren. Samtidigt som den biomedicinska och farmakologiskt inriktade kunskapssynen på psykisk ohälsa dominerar inom stora delar av utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården, och sociala barn- och ungdomsvården, finns det också alternativ till denna syn. Alternativ som ofta erbjuder både effektivare och säkrare insatser.

Föreläsningen syftar till att utifrån evidensbaserad praktik synliggöra konkreta, hållbara och effektiva alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiska syn och insatser. Föreläsningen lyfter också upp möjligheten till ett paradigmskifte gällande den teoretiska och praktiska kunskapssynen vid samhällets insatser för barn, unga och vuxna i utsatta livssituationer.

Att bygga bärande relationer – om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv 

Hur kan vi bryta och förebygga utsatthet och utanförskap? Vad är det som avgör resultaten av våra ansträngningar, och vad är det som gör att vi kan förändra en ibland mycket destruktiv livssituation till något positivt? Efter att i över 25 år ha ägnat mitt liv åt arbetet med och för utsatta barn och ungdomar, och att lika länge ha inventerat framgångsfaktorerna i detta arbete, är mitt svar på dessa frågor bärande relationer.

Föreläsningen handlar om relationens betydelse i förändringsarbetet och om vikten av bärande relationer i arbetet och mötet med barn, unga och vuxna. Föreläsningen innehåller även autentiska fallbeskrivningar och ger praktiska verktyg i konsten att bygga bärande relationer. 

Att förebygga livslångt utanförskap – om vuxenvärldens möjligheter i arbetet med barn och unga 

Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10 000 och 15 000 i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa eller långtidssjukskrivningar. Ofta börjar utsattheten och utanförskapet redan under barn- och ungdomsåren i form av bristande måluppfyllelse i skolan, skolk och destruktivt, normbrytande och problemskapande beteende.

Efter att ha ägnat mitt yrkesverksamma liv åt att inventera vårt välfärdssamhälles verktyg i arbetet med utsatta barn och unga och åt att identifiera framgångsfaktorer i detta arbete, vill jag i denna föreläsning dela med mig av mina samlade livs- och yrkeserfarenheter kopplade till förebyggande barn- och ungdomsarbetet. Föreläsningen berör teman som utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader (nationellt, lokalt), barns och ungas behov och livsvillkor, risk- och skyddsfaktorer, relationens betydelse i förändringsarbetet samt att skapa hållbar positiv förändring.

Allting är möjligt – om självkänsla och om konsten att förverkliga drömmar

En musikalisk föreläsning för barn och unga om konsten att förverkliga drömmar. Drömmar är till för att förverkligas. Vi har alla en möjlighet att skapa vår egen framtid och vår egen verklighet. För detta krävs dock att vi blir medvetna om oss själva och om hur vår resa genom livet påverkat oss och vår syn på oss själva och vår omvärld. Ibland behöver vi också lite praktiska tips och råd på vägen till att förstå och förverkliga de drömmar och det syfte som just vårt liv har. Denna föreläsning handlar om just detta, att skapa större förståelse för oss själva och att ge praktiska tips och verktyg i konsten att förverkliga drömmar. Drömmar som skänker oss större både mening och lycka i vår tillvaro.

BOKA FÖRELÄSNINGAR

Vi kan självklart även skapa en skräddarsydda föreläsningar och utbildningar utifrån dina/era önskemål och behov. Välkommen att ta kontakt så kan vi prata igenom er situation och vad ni behöver.

Musiken

Jag använder musiken i mina föreläsningar för att skapa ett reflektionsutrymme kring föreläsningarnas centrala teman. Inspirationen till musiken är hämtad från mina vardagliga möten med barn, unga och vuxna. Möten som också har en viktig roll i föreläsningarna.